Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

Úvodní stránka

Úvodní stránka

Vítejte na stránkách projektu

"Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí".

Projekt je zaměřen na podporu povědomí veřejnosti o významu a hodnotě funkcí lesů a přírodě blízkých koryt vodních toků v zastavěném území. K tomu směřují i cíle a výstupy projektu -- populárně-naučné publikace, které budou prezentovat odborné informace nejen textově, ale především s využitím rozsáhlé fotodokumentace.

Kromě široké veřejnosti přinese projekt i platformu pro odbornou veřejnost -- praktickou inženýrskou a veřejnosprávní i vědeckou. Za tímto účelem připravujeme mezinárodní vědecké konference  a odborné semináře. Doplňujícím popularizujícím opatřením budou putovní fotovýstavy.

Po odborné stránce je projekt naplňován třemi okruhy. Prvním je terénní mapování stavu rekreačního potenciálu  řek ve 30 městech po celé České republice.

Funkce lesů a jejich cílená podpora je demonstrována na osmi lesních hospodářských celcích, reprezentujících širokou škálu přírodních a hospodářských podmínek lesů v České republice a společenských požadavků na ně.

Obě problematiky budou rozšířeny o dotazníková šetření o povědomí a vnímání veřejností.

Třetí část je zaměřena na funkčně integrované hospodaření v lesích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a prezentaci jeho role v regionálním rozvoji. ŠLP ML Křtiny představuje nejen významnou lesohospodářskou jednotku, ale je rovněž přirozenou součástí celého regionu -- jedná se o důležitý ekonomický prvek, zvyšuje rekreační potenciál příměstské rekreační oblasti Brna, Blanska, Adamova, pečuje o lesy na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a v neposlední řadě se podílí na regionálním rozvoji aktivní spoluprací s MAS Moravský kras.

Kromě podrobného popisu jednotlivých lokalit přinesou publikace i obecný popis a vysvětlení významu řešených fenoménů jako syntézy envrionmentálních, sociálních i ekonomických aspektů.

Webové stránky jsou průběžně doplňovány praktickými informacemi a odbornými výsledky projektu.