Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí

Úvodní stránka / O projektu

O projektu

Název projektu: Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí
Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-032-2015
Žadatel projektu: Mendelova univerzita v Brně
Poskytovatel dotace: Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP)
Program: CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu
Programová oblast: PA 2 - Biodiverzita a ekosystémové služby
Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na veřejnou osvětu o hodnotě vybraných složek ekosystémových služeb povodí. Výsledek a výstupy projektu obecně srozumitelnou formou prezentují rekreační význam přírodě blízkých a revitalizovaných koryt vodních toků v intravilánech, doplňující jejich vodohospodářský a ekosystémový efekt. V rámci otevřené krajiny popularizuje celospolečenské funkce lesů a lesního hospodářství. Odborné výsledky projektu budou terénním průzkumem podložené celostátní reprezentativní přehledy A) úseků vodních toků v intravilánech a příměstských rekreačních zónách se signifikantními synergickými účinky vodohospodářskými, ekologickými a rekreologickými; B) příklady lesních porostů s vysokým společenským a krajinotvorným významem.
Cílová skupina: Projekt je zaměřen na různorodé cílové skupiny: pracovníci veřejné správy; senioři, studenti a školní mládež, výzkumníci i široká veřejnost. Hlavními výstupy projektu budou odborné knihy, mezinárodní vědecké konference, odborné semináře a tematické výstavy fotografií. Kromě informační hodnoty budou výstupy sloužit k propagaci Norských fondů, MŽP, Mendelovy univerzity v Brně, ale i zpracovaných měst a krajů.
Přínos projektu: Celkovým přínosem projektu je zvýšení povědomí a informovanosti a osvěta o významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí. Významným dílčím cílem je zmapování a popis reprezentativních ukázek začlenění vodních toků do městských systémů. Prezentační a informační výstupy projektu jsou mezinárodní vědecká konference, odborný seminář pro veřejnou správu i laickou veřejnost, odborná kniha, její separáty za jednotlivé kraje a putovní výstava fotografií. Cílem těchto výstupů je oslovit odbornou i laickou veřejnost a všeobecně srozumitelně osvětlit význam přírodě blízkého charakteru a úprav vodních toků. V rámci jednotlivých výstupů budou představeny jednotlivé biologické, technické a biotechnické prvky využívané při úpravách vodních toků, stručně vysvětlena jejich vodohospodářská funkce a definován jejich rekreační význam. Předpokládaný přínos bude odlišný podle jednotlivých cílových skupin.
Doba implementace projektu: 16. 1. 2015 až 30.6.2016 
Stručný popis donora: Prostřednictvím grantů EHP a Norska, Island, Lichtenštejnsko a Norsko přispívají ke snížení sociálních a ekonomických rozdílů a posílení bilaterálních vztahů s přijímajícími zeměmi v Evropě. Tyto tři země úzce spolupracují s EU v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EEA).
Pro období 2009-14 grant EHP a Norska dosáhl částky 1,79 miliardy EUR. Norsko přispělo přibližně 97 % z celkových finančních prostředků. Granty jsou k dispozici pro nevládní organizace, výzkumné a akademické instituce a pro subjekty z veřejného a soukromého sektoru ve 12 nových členských státech EU, Řecku, Portugalsku a Španělsku. Spolupráce probíhá s širokou škálou státních dotačních subjektů. Realizace projektů mohou být prováděny až do konce roku 2016.
Klíčovými oblastmi podpory jsou ochrana životního prostředí a změny klimatu, výzkum a stipendia, občanská společnost, veřejné zdraví a děti, rovnost žen a mužů, justice a kulturní dědictví.
Stručný popis žadatele: Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Cílem MENDELU je propojení vzdělávací činnosti s novými vědeckými poznatky a praxí, zajištění efektivity výstupů vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím publikační činnosti a transferu technologií a zvýšení provázanosti vědecko- výzkumné činnosti s potřebami praxe. Věda a výzkum jsou neoddělitelnou součástí MENDELU. Posláním MENDELU je promítat výsledky základního a aplikovaného výzkumu v environmentálních, biologických, technických, ekonomických, lesnických a potravinářských oborech do vzdělávacích programů evropské kvality. Výzkumný program MENDELU sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie, a jejich aplikace v praxi. MENDELU tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav.

Ministerstvo financí -- Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy -- reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.